مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سایپا با حضور 73.86 درصد از سهامداران در روز پنج شنبه 31 تیر 1400 برگزارشد. در این مجمع به دلیل زیان ده بودن شرکت سودی تقسیم نشد.