دوره های آموزشی

203

شیراز 26 دی 1397 ساعت 14:51

برگزارکننده: دانا سرمایه

3,200,000 تومان

202

آباده 18 دی 1397 ساعت 12:51

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

4,000,000 تومان

201

شیراز 27 دی 1397 ساعت 11:43

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

4,000,000 تومان

200

شیراز 20 دی 1397 ساعت 11:30

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

4,000,000 تومان

مجازی 4

شیراز 10 دی 1397 ساعت 13:04

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

500,000 تومان

96

شیراز 09 دی 1397 ساعت 09:52

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

2,000,000 تومان

99

شیراز 04 دی 1397 ساعت 15:16

برگزارکننده: شرکت دانا سرمایه

18,500,000 تومان

199

شیراز 22 دی 1397 ساعت 12:58

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

رایگان

185

تهران 16 دی 1397 ساعت 14:40

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

رایگان

180

تهران 04 دی 1397 ساعت 10:41

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

رایگان

199

شیراز 03 دی 1397 ساعت 14:11

برگزارکننده: شرکت دانا سرمایه

4,000,000 تومان

198

شیراز 23 دی 1397 ساعت 11:18

برگزارکننده: شرکت دانا سرمایه

4,000,000 تومان