دوره های آموزشی

218

شیراز 26 اسفند 1397 ساعت 14:06

برگزارکننده: داناسرمایه

3,200,000 تومان

98

شیراز 25 اسفند 1397 ساعت 12:15

برگزارکننده: داناسرمایه

3,200,000 تومان

220

شیراز 26 اسفند 1397 ساعت 15:31

برگزارکننده: داناسرمایه

4,000,000 تومان

217

شیراز 26 اسفند 1397 ساعت 09:40

برگزارکننده: داناسرمایه

3,800,000 تومان

مجازی6

شیراز 20 اسفند 1397 ساعت 13:16

برگزارکننده: داناسرمایه

500,000 تومان

90

شیراز 12 اسفند 1397 ساعت 13:42

برگزارکننده: دانا سرمایه

3,200,000 تومان

216

شیراز 21 اسفند 1397 ساعت 15:33

برگزارکننده: دانا سرمایه

3,200,000 تومان

220

تهران 22 اسفند 1397 ساعت 14:54

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

4,000,000 تومان

73

شیراز 05 اسفند 1397 ساعت 12:33

برگزارکننده: شرکت داناسرمایه

400,000 تومان

215

شیراز 20 اسفند 1397 ساعت 13:33

برگزارکننده: دانا سرمایه

3,800,000 تومان

214

شیراز 14 اسفند 1397 ساعت 12:18

برگزارکننده: دانا سرمایه

3,200,000 تومان

213

شیراز 05 اسفند 1397 ساعت 11:25

برگزارکننده: دانا سرمایه

3,800,000 تومان