غدیس جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1399/04/23 در پایان معاملات امروز متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران