بازگشایی نمادهای پاسا، پکرمان، پکویر با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و پکویرح با توجه به بازگشایی نماد اصلی بدون محدودیت نوسان قیمت