بازگشایی تپولا پس از اظهار نظر مردود حسابرس نسبت به صورت های مالی منتهی به 1398/06/31 و پس ارائه توضیحات در خصوص صورت های مالی مذکور، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت