ثزاگرس به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس متوقف شد. نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد