جمعه 12 مهر ساعت 17:00 : گزارش تراز تجاری آمریکا ، تغییرات ماهانه درآمد متوسط ساعتی آمریکا ، تغییرات استخدامی بخش غیر کشاورزی و گزارش نرخ بیکاری آمریکا